04.12.2020;

Natječaj za radno mjesto – Propagandist/kinja

URBROJ: 2189-49/20-207

U Virovitici, 4.12.2020.

 

Na temelju članka 23. Statuta Kazališta Virovitica – pročišćeni tekst (od 24. ožujka 2020. URBROJ: 2189-49/20-63) i članka 8. Pravilnika o radu Kazališta Virovitica od 29.5.2013., ravnatelj Kazališta Virovitica raspisuje,

 

NATJEČAJ

 

 za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 

PROPAGANDIST/KINJA

  • 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme uz ugovoreni probni rad

Uvjeti:

  • magistar struke ili stručni specijalist, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja, ili
  • sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik, završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja,

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj: 82/08, 69/17). Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, adresa elektroničke pošte i kontakt telefon) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Kandidati su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.

Uz prijavu na natječaj koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su dužni priložiti:

  • Životopis
  • Diplomu o završenom studiju odnosno dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja (preslika)
  • Dokaz o državljanstvu (preslika domovnice i osobne iskaznice)
  • Dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, e – radna knjižica)

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike na uvid.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan se je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju i dokaze propisane posebnim zakonom na koji se poziva, a ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. navedenog zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja je: https://branitelji.gov.hr/  a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražite na sljedećoj poveznici:

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Prijavu na natječaj s kompletnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu Kazališta Virovitica u roku od 4.12. do 14.12.2020. godine. Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ i na mrežnoj stranici Kazališta Virovitica.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Kazališta u roku od 8 dana od dana izbora. Kandidati koji nisu izabrani biti će o tome pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

 

Prijavom na natječaj kandidata osobni podaci prikupljaju se, koriste i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća Europe od 27.4.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 42/18.).

 

 

 

 

 

 

Prijave s prilozima poslati isključivo putem poštanskog ureda na adresu kazališta s naznakom „za natječaj (navesti naziv radnog mjesta)“:

Kazalište Virovitica

Trg Ljudevita Patačića 2

33000 Virovitica

Kontakt: pismena zamolba: Trg Ljudevita Patačića 2 Virovitica

 

                                                                             Kazalište Virovitica