04.12.2020;

Natječaj za radno mjesto ORGANIZATOR/ICA – INSPICIJENT/ICA

URBROJ: 2189-49/20-208

U Virovitici, 4.12.2020.

 

Na temelju članka 23. Statuta Kazališta Virovitica – pročišćeni tekst (od 24. ožujka 2020. URBROJ: 2189-49/20-63) i članka 8. Pravilnika o radu Kazališta Virovitica od 29.5.2013., ravnatelj Kazališta Virovitica raspisuje,

 

NATJEČAJ

 

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 

ORGANIZATOR/ICA – INSPICIJENT/ICA

 

  • 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do povratka radnika na posao uz ugovoreni probni rad

Uvjeti:

  • srednja stručna sprema, gimnazija

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj: 82/08, 69/17). Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, adresa elektroničke pošte i kontakt telefon) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Kandidati su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.

Uz prijavu na natječaj koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su dužni priložiti:

  • Životopis
  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
  • Dokaz o državljanstvu (preslika domovnice i osobne iskaznice)
  • Dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, e – radna knjižica)

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike na uvid.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan se je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju i dokaze propisane posebnim zakonom na koji se poziva, a ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. navedenog zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja je: https://branitelji.gov.hr/  a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražite na sljedećoj poveznici:

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Prijavu na natječaj s kompletnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu Kazališta Virovitica u roku od 4.12. do 14.12.2020. godine. Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ i na mrežnoj stranici Kazališta Virovitica.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Kazališta u roku od 8 dana od dana izbora. Kandidati koji nisu izabrani biti će o tome pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.

Prijavom na natječaj kandidata osobni podaci prikupljaju se, koriste i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća Europe od 27.4.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 42/18.).

 

Prijave s prilozima poslati isključivo putem poštanskog ureda na adresu kazališta s naznakom „za natječaj (navesti naziv radnog mjesta)“:

Kazalište Virovitica

Trg Ljudevita Patačića 2

33000 Virovitica

Kontakt: pismena zamolba: Trg Ljudevita Patačića 2 Virovitica

 

                                                                                      Kazalište Virovitica