10.04.2020;

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Kazališta Virovitica

U Virovitici, 8.4.2020.
URBROJ: 2189-49/20-73

Na temelju članka 44. Zakona o ustanovama (Narodne novine br: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 27. Zakona o kazalištima (Narodne novine br: 71/06, 121/13, 26/14, 98/19), te članka 33. Statuta Kazališta Virovitica (Pročišćeni tekst) od 24. ožujka 2020. URBROJ: 2189-49/20-63, Kazališno vijeće Kazališta Virovitica raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Kazališta Virovitica

Za ravnatelja/ravnateljicu Kazališta Virovitica može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– VSS društvenih ili humanističkih znanosti ili VSS s područja dramske umjetnosti; koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima i s 5 godina radnog staža u djelatnostima kulture, ili
– VŠS ili SSS koja je istaknut i priznat stručnjak na području kulture i s najmanje 10 godina radnog staža u djelatnostima kulture koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
– Afirmacija u umjetničkoj i društvenoj djelatnosti

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje i razrješava na prijedlog Kazališnog vijeća Gradsko vijeće uz prethodnu suglasnost Županijske skupštine na vrijeme od četiri (4) godine.
Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada koji obavezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarivanja predloženog programa.
Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje Kazališta Virovitica sastavni je dio ovog natječaja.
Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovski i financijski pokazatelji, dostupni su kandidatima na uvid, putem elektroničke pošte uz obveznu prethodnu najavu na mobilni telefon broj: 0992338288, radnim danom (ponedjeljak – petak od 10,00 do 14,00 sati) od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama i Jutarnjem listu do dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, uz napomenu da podatke koje sazna uvidom kandidat ne smije javno iznositi niti objavljivati.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta te po mogućnosti adresu elektroničke pošte i kontakt telefon) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidati su dužni priložiti vlastoručno potpisanu prijavu i životopis i prijedlog četverogodišnjeg programa rada Kazališta Virovitica koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.
Ostala dokumentacija koju je potrebno priložiti: Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana računajući od dana objave natječaja), dokaz o radnom stažu u djelatnostima kulture (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izdana u vrijeme trajanja natječaja ili drugi odgovarajući dokaz), preslika osobne iskaznice.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kandidatkinja će predočiti izvornike isprava.

Kandidat/kinja koji/koja ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim zakonima dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih, propisanih uvjeta iz natječaja, uz prijavu ima obvezu priložiti svu dokumentaciju propisanu posebnim zakonom, a ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rada i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. navedenog zakona a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja (ovdje).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08, 69/17). Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Prijavom na natječaj kandidata/kandidatkinje osobni podaci prikupljaju se, koriste i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća Europe od 27.4.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 42/18).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama i dnevnom tisku Jutarnjem listu te na službenim internet stranicama Kazališta Virovitica.
Prijave s prilozima dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Kazalište Virovitica, Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 2, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu“.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Kazalište Virovitica

NAPOMENA: Objavljeno u Narodnim novinama i Jutarnjem listu dana 10. travnja 2020. godine