15.10.2019;

Natječaj za radno mjesto – Propagandist/kinja

Na temelju članka 46. Zakona o kazalištima („Narodne novine“, broj 71/06, 121/13, 26/4), članka 8. Pravilnika o radu Kazališta Virovitica od 29.5.2013., i članka 6. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture Grada Virovitice od 17. travnja 2013. godine, Kazalište Virovitica Oib: 30553087113 Virovitica Trg Ljudevita Patačića 2, koje zastupa ravnatelj Miran Hajoš, raspisuje,

NATJEČAJ

za radno mjesto

Propagandist/kinja

1 izvršitelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 2 mjeseca

UVJET:

stručna sprema: SSS

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta te po mogućnosti adresa elektroničke pošte i kontakt telefon) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:
– Životopis
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi, preslika
– Dokaz o državljanstvu
– Rodni list

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti izvornike isprava.

Kandidat/kinja koji/koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje te uz prijavu priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17,) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. navedenog zakona a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja (ovdje):

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08, 69/17.). Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Prijavu na natječaj s kompletnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu Kazališta Virovitica u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ.

Natječaj traje od 15.10.2019. do 23.10.2019.

Natječaj će se objaviti i na mrežnoj stranici Kazališta Virovitica.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Kazališta. Kandidati/kandidatkinje koji nisu izabrani biti će o tome pismeno obaviješteni i vratiti će im se dostavljena dokumentacija u roku od 8 dana od dana izbora.

Prijavom na natječaj kandidata/kandidatkinje osobni podaci prikupljaju se, koriste i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća Europe od 27.4.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 42/18.).

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja poslati poštom preporučeno na adresu kazališta s naznakom „za natječaj“:
Kazalište Virovitica
Trg Ljudevita Patačića 2
33000 Virovitica

Kontakt: pismena zamolba: Trg Ljudevita Patačića 2 Virovitica

U Virovitici, 14.10.2019.
URBROJ: 2189-49/19-170

KAZALIŠTE VIROVITICA
RAVNATELJ
Miran Hajoš